SUNDSTA TORG     Text: Cecilie Östby // Foto: Karlstads kommun

Nya Sundsta torg ett

modernt stadsrum

Om bara några år är Sundsta torg ett nytt, modernt och urbant stadsrum.

Idag är det parkeringsplats, en gammal bensinmack och ett gatukök. Men om bara några år är Sundsta torg ett nytt, modernt och urbant stadsrum.

Här ska det finnas en tydlig urban puls med caféer, restauranger och butiker i bostadshusens bottenplan.

 

– Tanken är att Sundsta torg ska bli något nytt i Karlstads stadsmiljö, att många olika människor ska dras in i området och det ska ges utrymme för både gammal och ung att mötas och umgås, säger Ossman Sharif.

 

Detaljplanen för Sundsta torg, som förväntas vara klar under 2017, ligger i knutpunkten mellan de två stadsdelarna Sundsta och Norrstrand och omfattar i dag trevägskorsningen mellan Rudsvägen, Ringervägen och Hagaborgsgatan.

 

Med olika typer av boenden ska det bli en dynamisk och kreativ miljö. Samtidigt ska grönområdet kring Sundstatjärnet fortsätta naturligt in i bostadsområdet med obrutna alléstråk längs Rudsvägen och Ringervägen, gröna gårdar och möjlighet att odla på gårdsdäck och tak.

 

Mot tjärnen kommer det att finnas en tillräckligt bred passage mellan husen, bland annat för att skapa en naturlig och välkomnande koppling mellan grönområdet och den tillkommande torgytan. Planförslaget förutsätter att passagen ska gestaltas och möbleras så att den känns trygg och inbjudande.

 

Befintlig trevägkorsning gestaltas som en ny torgyta som fungerar för alla trafikslag: gående, cyklister, kollektivtrafik och bilister.

 

– Som inspiration har vi bland annat haft Liljeholmstorget i Stockholm och Skvallertorget i Norrköping. Bostadshusen som planeras runt torget har olika byggnadshöjder, den högsta sjutton våningar, därefter fallande nedåt med tretton, elva och åtta våningar ned mot Sundstatjärnet, säger Ossman Sharif.

 

I stadens byggnadshistoria har dett skett stora förändringar i stadsbilden även tidigare. De höga husen vid Sundsta torg kommer att sticka upp ur stadssilhuetten som Löfbergsskrapan, höghuset på Tyggårdsviken och vattentornet på Herrhagen.

 

Det finns goda förutsättningar att förändringarna i stadsbilden inte upplevs negativt sett både på långt och nära håll.

 

Planområdet befinner sig således i skärningspunkten mellan stadsdelarna Sundsta och Norrstrand. Genom att den aktuella delen av Sundsta får en stadsmässigare karaktär och skapar en ny mötesplats knyter man samman stadsdelarna Sundsta och Norrstrand och skapar ett naturligt möte mellan dessa stadsdelar.

 

– Jag menar att påverkan på stadsbilden inte är så stor då platsen är väl vald och skulle kunna motiveras. Tillkommande höghus kommer inte heller att konkurrera negativt med domkyrkans torn i olika vinklar, säger Ossman Sharif.

”SUNDSTA TORG BLIR EN DYNAMISK OCH KREATIV MILJÖ ATT BO I.”