RESECENTRUM     Text: Cecilie Östby // Illustration: Karlstads kommun

Karlstad vill vara ett nav mellan Stockholm, Göteborg och Oslo

Projektet Tåg i Tid förbättrar tågtrafiken och nya Karlstad C ger bättre förutsättningar att utveckla Karlstads centrum.

I en modern stad som har ambitionen att utvecklas är det centralt att se till att kollektivtrafiken fungerar. Nya centralstationen i Karlstad kommer dessutom att skapa trehundra nya arbetstillfällen, förutom de jobb som kommer till under byggperioden.

 

– Den regionala arbetsmarknaden blir större när fler kan ta sig till och från Värmland, säger Sören Jonsson från kommunens Tillväxtcentrum och projektledare för Resecentrum.

 

Rent samhällsekonomiskt händer det också positiva saker när tågen börjar gå i tid. För varje miljon som satsas, får samhället 1,25 miljoner tillbaka: Ökade miljövinster, tidsvinster för resenärerna, fler jobb och fler som vill bosätta sig i regionen som i sin tur ger ökade skatteintäkter.

 

– Redan nu är Karlstad en attraktiv handelsplats för våra norska grannar. Men en stor del i att vara en attraktiv stad är att erbjuda bostäder och arbete. Allt hänger ihop med att infrastrukturen är på plats, säger Sören Jonsson.

 

Tankarna på att bygga ut infrastrukturen med bättre räls och tätare tågtrafik har funnits länge. Första planerna på att bygga ett nytt resecentrum i Karlstad gjordes redan 1955. Sedan dess har pendeln först slagit åt att vara mer fokuserad på att bygga ut den vägburna trafiken till att pendeln slagit tillbaka till det kollektiva resandet för att vara mer miljövänlig och hållbar för framtiden.

 

Sedan 2014 finns en statlig nationell plan för transportinfrastruktur som särskilt fokuserar på att ha en ”god resurshushållning och bidra till en hållbar samhällsutveckling”. Karlstad ingår som ett av de prioriterade områdena i den planen. I praktiken innebär det en större satsning på kollektivtrafiken och då främst genom att ta tillvara och utveckla det transportsystem som redan finns.

 

– Det är ingen hemlighet att Värmlandsbanan kring Karlstad har blivit en flaskhals, eftersom den är helt underdimensionerad för antalet avgångar. Närmare hundra tåg använder banan per dygn så visst uppstår det för många förseningar, säger Sören Jonsson.

 

– Det i sin tur gör Karlstad mindre attraktivt att pendla till och från. Åtminstone med tåg. Istället är det många som väljer bilen, vilket naturligtvis har en dålig inverkan på miljön.

 

Som en första åtgärd blir det därför viktigt att se till att sträckan mellan Laxå och Charlottenberg byggs ut och att banan blir dimensionerad för den tågtrafik som redan går där och möjligheten att utöka den.

 

Redan nu är Karlstad en attraktiv shoppingdestination för köpsugna norrmän och har ett högt handelsindex. Oslo och Värmland har redan nu en gemensam arbetsmarknad, som man gärna vill ska öka.

 

Karlstad är en universitetsstad med många nya studenter som flyttar in varje år. Men när studierna är klara är det också många som väljer att flytta härifrån.

 

– Vi vill inte att Karlstad bara ska vara en stad som man bor i tillfälligt. För att fortsätta vara en attraktiv stad att bo i måste det vara enkelt att både pendla hit och härifrån, säger Sören Jonsson.

 

Redan idag har Karlstad många inpendlare, eftersom det finns en hel del statliga myndigheter här, som Tullverket, Försvarets Materialverk, Socialstyrelsen och Pensionsmyndigheten.

 

– Infrastrukturen har inte riktigt hängt med, säger Sören Jonsson.

Foto: Cecilie Östby

Vi vill inte att Karlstad ska vara en stad man bor i tillfälligt, säger projektledare Sören Jonsson.

”DET SKA VARA ENKELT ATT BÅDE PENDLA TILL OCH FRÅN KARLSTAD.”

UTBYGGNADEN KOMMER ATT SKE I FYRA ETAPPER FRAM TILL 2025

FÖRSTA ETAPPEN:

Under 2016 byggs ett mötesspår och en passage under järnvägen i Väse och ett mötesspår vid Pråmkanalen och Brunsberg. Effekten av det blir att tågen inte längre behöver stanna för att släppa fram mötande trafik. Det gör i sin tur att möjligheterna för tågen att gå i tid ökar.

 

ANDRA ETAPPEN:

Ett nytt Resecentrum byggs mellan 2020 och 2025. Karlstad C binder ihop läns- och stadsbussar med järnvägsstationen. En passage byggs från Västra Torggatan som leder direkt ut till de sex plattformarna. Restiderna blir kortare, avgångarna fler och byten mellan olika färdmedel förenklas.

Det kommer att märkas både i antalet pendlare och att det sätter fart på kollektivpendlandet och etablering av nya företag.

 

TREDJE ETAPPEN:

Mötesspår i Välsviken byggs mellan 2020 och 2025 för att fler tåg ska kunna mötas och ge möjlighet för fler järnvägsanslutningar till industrierna i Välsviken.

 

FJÄRDE ETAPPEN:

Ny bangård byggs i Välsviken mellan 2020 och 2025. Biobränslet till Hedenpannan ska transporteras med tåg istället för med lastbil. Nya bangården skapar också möjligheter för mer attraktiva boendemiljöer när rangerbangården på Herrhagen försvinner.