KATRINEBERG     Text: Cecilie Östby // Illustration: White

Grundviken – ny stadsdel med

tydlig grön profil

Katrineberg är första etappen inom den framtida stadsdelen Grundviken – ett av Karlstads mest spännande projekt. En helt ny stadsdel som ska ha hög miljö- och naturprofil.

 

– De som bor i området ska uppleva att man bor nära naturen och att det är enkelt att röra sig i den, säger planhandläggare Maria Lindström, stadsbyggnadsarkitekt.

Området som ligger mellan Zakrisdalsudden och Bergsviks villaområde är ett område som legat orört länge. Det var tidigare ett militärt skyddsområde, men har sedan övergått i kommunens ägo. Nu planeras det för ett helt unikt bostadsområde som utformas med stor hänsyn till de naturvärden som finns i området.

 

Olika inventeringar har gjorts inriktade på flora och fauna och miljökonsekvensanalyser. I detaljplanen lämnar man också stora områden som naturmark. Bland annat kommer död ved att sparas för att inte göra ingrepp i naturens kretslopp.

 

För att skydda ytvattentäkten är planen att dagvattenhanteringen ska ske öppet och med en avrinning som så långt det är möjligt liknar den avrinning som sker idag till Kattfjorden.

 

Ambitionen är att de 750 planerade bostäderna ska vara omslutna av naturen och att det för de boende ska finnas möjligheter att både odla i egna täppor och i gemensamma. Husen ska byggas i massivt trä och ha låg energiförbrukning.

 

De som bor i närheten brukar redan idag använda området till rekreation. Området går att nå via gångvägar och stigar, men det finns inte möjlighet att ta sig hit med bil eller buss.

 

– Ambitionen är att det ska finnas kollektivtrafik till området redan när de första flyttar in i bostäderna, säger Maria Lindström.

 

– Området har nära till handel och matbutiker vid Bergviks handelsområde. I Katrineberg finns det byggrätter för förskola, restauranger och kaféer som en möjlighet för den som vill starta verksamhet här.

 

Läget vid Vänerns strand är attraktivt och mångfalden av bostäder tror man kommer att attrahera många. Men tanken är också att göra strandremsan tillgänglig för fler. Friluftsstugor finns inplanerade vid stranden och en badstrand kommer att anläggas liksom en småbåtshamn.

 

– Både boende och besökare ska ha goda möjligheter till ett vattenanknutet friluftsliv, säger Maria Lindström.

 

En del har haft synpunkter på att jungfrulig mark ska exploateras och att man bygger så nära strandlinjen.

 

– Restauranger och caféer, småbåtshamn, friluftsstuga samt badplats kommer byggas nära vattnet, för att fler ska få nytta av området. Inom planområdet gäller utvidgat strandskydd vilket innebär att en del bostäder kan hamna inom strandskyddat område, säger Maria Lindström.

 

Fem byggherrar, Peab, Skanska, Riksbyggen, Kärnhem och HSB har varit med kommunen i planläggningen och är redo att börja bygga när detaljplanen vinner laga kraft.

Illustration: Marie Janäng

Områden med höga natur- och kulturvärden ska i hög grad integreras i det nya bostadsområdet.

”HÄR SKA MAN KÄNNA SIG OM­SLUTEN AV NATUREN.”