JAKOBSBERG     Text: Anders Olow // Illustration: Karlstads kommun

Gamla flygplatsen får nytt liv

I somras antogs planprogrammet för Jakobsberg. Här kan en ny stadsdel växa fram med upp till 2 000 bostäder, från småhus till högre flerbostadshus med varierande boende- och upplåtelseformer. Men också skola, förskolor, lekplatser, butiker, golfbana, hamn ...

Kommunen äger marken och vi har arbetat med de här planerna under flera år, säger Kerstin Berg, stadsbyggnadsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

 

Den gamla flygplatsen som låg här lades ner för snart 20 år sedan och idéerna kring området har varit många. Den gamla landningsbanan ligger fortfarande kvar som en lång övergiven betongsträcka från norr till söder och en vild växtlighet har tagit över.

 

För tretton år sedan byggdes det golfbana på de södra delarna av Jakobsberg. En 12-hålsbana och en 9-håls Pay-and-Play bana med klubbhus därtill. I övrigt är det ett område av öppet fält med ängskaraktär.

 

Enligt planprogrammet ska golfbanan till sin huvuddel kunna vara kvar.

 

– När nu planprogrammet är beslutat börjar arbetet med detaljplanen, eller egentligen detaljplanerna, för området måste utvecklas i etapper, säger Kerstin Berg från stadsbyggnadsförvaltningen

 

– Visionen för Jakobsberg handlar mycket om att ta tillvara kontakten med vattnet. Bland annat genom att anlägga hamn och öppen dagvattenhantering i området, fortsätter Kerstin Berg.

 

Befintlig vegetation mot älven glesas ur så att älven blir synlig från både bostäder och friområden. Gångstråk anläggs längs dagvattenstråk och längs älven.

 

– Visst försvinner mycket av områdets öppna karaktär när stora delar bebyggs, men genom långa siktlinjer längs raka gator och stråk, ut över älven, Mariebergs strandängar och golfbanan, kan man ändå uppleva både storlek, platthet och rymd.

 

Här kommer det att göras plats för bortåt 2 000 bostäder, en varierad bebyggelse med småhus, radhus, parhus, ”holländska radhus” (smala byggnader i varierande stilar och färgsättningar), stadsvillor, flerbostadshus i sluten kvartersstruktur och punkthus, från en våning och upp till femton våningar. Mot strandzonen framförallt radhus och kedjehus som är lägre.

 

Bostäderna ska ha utsikt över både vattenområden, våtmarken söder om Mariebergsskogen och över det öppna fältet vid golfbanan.

 

Strandområdet som har strandskydd om hundra meter lämnas i stort sett orört i planprogrammet med undantag för en hamn och bebyggelse i anslutning till den.

 

Jakobsberg är ett låglänt och platt område och diskussioner har förts om översvämningsrisken.

 

– Marknivåerna är låga här, säger Kerstin Berg, mellan en halv och tre meter under den nivå som gör det översvämningssäkert. En översiktlig beräkning visar att det behövs cirka 700 000 kubikmeter fyllnadsmassor för att skapa byggbar mark som klarar översvämningskraven.

 

Ett huvudstråk för biltrafik, gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik sträcker sig från Rosenborgsgatan genom Jakobsberg till Ullebergsleden, via en ny bro över västra älvgrenen.

 

– Det här blir den enda tillfarten för biltrafik till Jakobsberg – både från öster och från väster. Det är samtidigt genomfartsgata för trafik från Rosenborgsgatan och från Hammaröleden mot Bergvik och E18 västerut.

 

Marknivån för huvudstråket som också leder till centralsjukhuset måste höjas ytterligare drygt en halvmeter för att uppfylla kraven på översvämningssäkerhet för samhällsviktig verksamhet.

 

Här är det tänkt att det ska kantas av butiker, kontor, kommersiell service etcetera.

 

– Vi har beräknat att det här kommer att köra 7 200 fordon per dygn, säger Kerstin Berg.

 

Flygledartornet kommer att bevaras i den centrala rondellen i områdets södra del, där bebyggelse, golfbana och Jakobsbergsskogen möts.

 

Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen ska kopplas ihop med ett rekreationsstråk längs stranden, som också har koppling till det blivande naturreservatet Klarälvsdeltat, med Knappstad och Mariebergs strandängar.

 

Fotnot: För den som vill veta mer detaljer finns hela det 42-sidiga planprogrammet för Jakobsberg på kommunens hemsida.

På det gamla övergivna flygplatsområdet finns landningsbanan fortfarande kvar. Nu planeras det för upp till

2 000 naturnära bostäder i Jakobsberg.

”BOSTÄDERNA FÅR UTSIKT ÖVER VATTEN-OMRÅDEN, VÅTMARKEN OCH ÖPPNA FÄLT.”