VÄSTKUSTSTRÅKET     Text: Cecilie Östby // Foto: Karlstads kommun

Ett västkuststråk av upplevelser

På cykelavstånd från Karlstads centrum ligger Göteborgsudden, en av få obebyggda Väneruddar med klippstränder och utsikt mot Vänerskärgården.

Som ett led i att göra Vänerns strand tillgänglig för allmänheten ska ett promenadstråk anläggas mot Zakrisdalsudden i söder och fortsätta mot villaområdet i norr.

På längre sikt är tanken att promenadstråket ska fortsätta mot Göteborgsudden och Dingel­sundet i söder och Bergviks udde och Skutberget i nordväst.

 

Stråket passerar också den befintliga grusvägen till den framtida naturparken längs Grundviksbäcken.

 

Ned mot vattnet ska det byggas kaj eller trappor.

 

Variation längs med stråket är viktigt för upplevelsen. Det kan till exempel handla om att det är olika typer av terräng längs sträckan och att man därmed får olika sätt att röra sig eller att man möter olika naturtyper.

 

En del av sträckan ska vara anpassad för funktionsnedsatta. Alternativa stigar och att ibland kunna hoppa mellan stenar eller gå mer försiktigt förstärker uppmärksamheten.

 

Promenadstråket rundar till slut udden där det finns skogsmark och klippor och stenar ned mot vattnet. Ute på udden kan man anlägga en badplats och möjlighet för bryggor, bastu och kallbadhus. Längs med stråket bör det finnas information om olika naturvärden. När man rundat udden passerar man mellan det befintliga villaområdet och de nya flerbostadshusen.

 

Genom alkärret finns en spång med viloplatser och bänkar. Under delar av året innehåller området öppna vattensamlingar och ska lämnas så orört som möjligt. Genom träspänger blir det tillgängligt. Spången övergår till stig som ansluter till hamnplatsen inom Zakrisdalsudden. Intill spången finns en bunker som ska bevaras. Bunkern bör synliggöras och information bör finnas på platsen.

 

Promenadstråket passerar sedan småbåtshamnen antingen längs med grusvägen eller via torget och vidare över bryggor och spänger mot udden. Här passerar stråket ett mer livfullt och iordningställt område med bebyggelse, park, dagvattendammar, torg­yta och eventuell restaurang.