KARLSTAD ENERGI     Foto: Karlstad Energi

Energibolaget fasar ut fossil olja helt

Utsläppen kan minska drastiskt i Europa om man följer Karlstads exempel med förnybar energi.

– En satsning som möjliggör att vårt samhälle kan fortsätta växa utan att vi förstör den miljö vi är så beroende av, sa energiminister Ibrahim Baylan (S) när han invigde Karlstads Energis nya biobränsleeldade kraftvärmeverk Heden Etapp 3. Karlstads kommuns största satsning någonsin.

I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi och har höga krav på komfort. Samtidigt måste vår totala energianvändning ändras så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. Här spelar fjärrvärmen en stor och betydelsefull roll.

 

Redan i slutet av 1940-talet påbörjades de första leveranserna av fjärrvärme i Karlstad.

 

Under följande decennier växte antalet fjärrvärmekunder snabbt. På 1980-talet var i stort sett alla fastigheter i centrala Karlstad anslutna. Problemet var att fjärrvärmen på 1980-talet var helt beroende av fossil olja – något som inte var hållbart på sikt.

 

Mats Preger är vd på Karlstads Energi. Han har varit med på resan som tagit fjärrvärmen i Karlstad från att vara helt beroende till oberoende av fossil olja, en resa som tagit mindre än 30 år.

 

– 1986 invigde vi vår avfallspanna. Det innebar att vi ersatte en del fossil olja med återvunnen energi. 1992 tog vi nästa steg på vägen mot den hållbara staden när det första biobränsleeldade kraftvärmeverket invigdes, berättar Mats Preger.

 

Idag är drygt 5 000 anläggningar inkopplade på fjärrvärmenätet, vilket omräknat motsvarar mer än 40 000 lägenheter.

 

– När vi nu tagit vårt nya högeffektiva biobränsleeldade kraftvärmeverk, Heden Etapp 3, i drift kan vi helt fasa ut den fossila oljan ur vår normala fjärrvärmeproduktion. Den energiomställning som vi har genomfört i Karlstad innebär en minskning av koldioxidsutsläppen som motsvarar personbilstrafiken i hela Värmland.

 

Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyotoavtalet. Det är ingen överdrift att påstå att fjärrvärmen bidrar till att ett växande Karlstad kan gå hand i hand med visionen om den goda gröna staden.

 

Nu har EU fått upp ögonen för fjärrvärmens roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

 

– Genom att som i Karlstad utnyttja förnybar och återvunnen energi kan fjärrvärmen definitivt bidra till att koldioxidutsläppen minskas drastiskt i stora delar av Europa. Det är fullt möjligt för många europeiska städer att göra samma resa som vi i Karlstad har gjort, avslutar Mats.

Nu kan vi helt fasa ut den fossila oljan ur vår fjärrvärmeproduktion, säger Mats Preger.

Fakta Kraftvärme

I en kraftvärme-anläggning produceras både el och värme – resurseffektivt och klimatsmart! Med det nya kraftvärmeverket Heden Etapp 3 kan Karlstads Energi producera 200 GWh förnybar el årligen. Det är lika mycket el som cirka 66 000

lägenheter använder på ett år.