GRÖN VISION     Text: Cecilie Östby // Foto: Karlstads kommun

En grönskande plan

Karlstad satsar inte bara på nya bostäder, nya stadsrum och ny kollektivtrafik. Även stadens parker och grönområden ska få mer utrymme.

 

– Grönskan har stor betydelse för hälsan. Lever du nära naturen upplever du mindre stress, ökad koncentration och kreativitet, säger stadsbyggnadsarkitekten Maria Lindström.

Grönområden är minst lika viktiga som byggnader och infrastruktur i en stad. De skapar oaser som minskar stressnivåerna, ger möjlighet till rekreation och ökad koncentration. För barns utveckling är det särskilt viktigt att ha tillgång till naturen.

 

– Barn utvecklar sina motoriska färdigheter bättre av att leka i naturen. Fantasin och kreativiteten främjas också, säger Maria Lindström.

 

Det här anses vara så viktigt att det till och med slås fast i kommunens miljö- och klimatstrategi att boende som högst ska ha 100 meter till ett mindre grönområde, 300 meter till ett större och 30 minuter till ett strövområde. Tanken är att ju närmare man bor ett grönområde, desto mer sannolikt är det att man också använder det.

 

Nu när Karlstad växer så det knakar och fler förväntas flytta hit är det ännu viktigare att ta vara på grönområdena och utveckla dem.

 

Mer grönska gör också staden mer attraktiv, som en oas i betongdjungeln för rekreation, motion eller återhämtning. Tillgång till bostadsnära natur och en god grön­struktur är attraktivt och kan vara ett konkurrensmedel för staden. Närheten till vatten och grönområden kan höja statusen för bostadsområden och attrahera företag som ska etablera sig.

 

– Eftersom Karlstad också är omgiven av vatten, ger det ytterligare en dimension till livskvaliteten. Här går det att åka båt och fiska mitt inne i stan. Vatten ses i grönstrukturplanen som en del av grönskan – en grön-blå struktur, säger Maria Lindström.

 

Just nu pågår en inventering av alla grönområden som redan finns i Karlstad. Prisbelönta Sandgrundsparken är ett bra exempel på en park där vattnet ingår som en naturlig del av parkupplevelsen. Parken är också välbesökt och omtyckt.

 

– I planen kommer vi att undersöka tillgång, kvalitet och variation i de olika stadsdelarna, hur de olika grönområdena hänger samman i en större struktur och ta fram riktlinjer och mål för vad kommunen vill uppnå med stadens grönområden framåt, säger Maria Lindström.

 

Förutom de hälsofrämjande effekterna, så ska grönstrukturplanen också hantera de ekosystem som grönskan bidrar med, till exempel rening av luft. Grönområden har många funktioner i en stad. Förutom det sociala värdet för människan, det vill säga att det finns möjlighet att umgås och få rekreation i området, undersöker man i planen också det visuella värdet, värden för växt- och djurliv samt ekosystemtjänster.

 

– Naturens förmåga att rena luften från partiklar, sänka temperaturen i staden, ta hand om regnvatten och pollinera växter är oerhört viktig för stadens ekosystem, säger Maria Lindström.

 

– I den pågående inventeringen undersöker vi bland annat vad det finns för olika typer av grönområden och vilka kvaliteter de har. Efter inventeringen ska analyser göras för att till exempel se var det finns god tillgång alternativt brist på grönområden.

 

Analyserna kommer också att visa vilken variation av grönområden som finns och vad som eventuellt saknas inom de olika stadsdelarna, om grönområdena är nåbara för medborgarna eller om det finns stora barriärer.

 

Utifrån det kan sedan framtida riktlinjer och utveckling av grönområden föreslås. Ambitionen är att grönstrukturplanen blir klar för remiss under 2016 och att den sedan kan antas under 2017.

– Att kunna åka båt inne i stan ger livskvalitet, säger Maria Lindström.

”NATURENS FÖRMÅGA ATT RENA LUFTEN ÄR VIKTIGT FÖR STADENS

EKOSYSTEM.”

Kort om Karlstads Grönstrukturplan:

Vikten av grönska ur olika perspektiv: Grönskan i staden har betydelse för stadens attraktivitet, människornas hälsa och livskvalitet samt den biologiska mångfalden. Grönskan har ett visuellt värde och är även betydelsefull med tanke på dess förmåga att producera syre, rena luften från föroreningar, sänka temperaturen i staden och ta hand om dagvatten.

 

Variation: Olika typer av grönska är viktig. Inte bara parker utan också mindre skogsdungar, impediment, enstaka träd och alléer, buffert mot vägar etc. Det ska finnas en variation i staden av mer anlagda parker av olika karaktär, öppna gröna ytor och naturmark osv. så att det fyller olika behov.

 

Nåbarhet: De ska vara tillgängliga: Helst med gång och cykelvägar och ligga nära bostäderna (beroende på storlek på grönområdena). Vi tittar även på barriärer mellan bostäder och grönområden.

 

Kvalitet: När vi förtätar staden behöver grönskan också utvecklas.