Text: Cecilie Östby // Foto: Karlstads kommun

Attraktiva Stockfallet

Första symboliska spadtaget är taget för det nya bostadsområdet Stockfallet nordost. Nu planeras det för 250 nya bostäder med olika typer av hus och boendeformer.

 

Friliggande hus, parhus, radhus och kedjehus ska ta vara på de olika kulturvärden som finns i området och beskrivs i gestaltningsplanen som ”hus i natur”.

 

Området har byggts om från fritidshusområde till villabebyggelse i olika omgångar sedan 1960-talet och omges av ett naturområde som används till rekreation med bärplockning och motion. Det är nära till golfbanan och här finns Klarälvsbanan som är ett populärt promenadstråk. Här finns blomrika och solexponerade åkervägar. Utmed bäcken från Gällmyren finns partier med delvis tät bland- och lövskog som har stort värde för fåglar och djur. I kanterna av Klarälvsbanan finns områden för fyra rödlistade vildbiarter. Sjön Alstern har tillgång till bad, fiske och båtsport på sommaren och skridskoåkning på vintern.

 

Det första som händer är att området anläggs med vatten- och avloppssystem, vägar och gatubelysning och dagvattendammar. I september 2016 börjar bostäderna byggas. Flera lediga villatomter, mellan 584 och 955 kvadratmeter finns nu till försäljning.

 

Det nya bostadsområdet ska gestaltas med hänsyn till terrängen, naturen och kulturmiljön. Utvecklingen av det nya bostadsområdet är ett samarbetsprojekt mellan Karlstads kommun och en privat fastighetsägare.

Området har byggts om från fritidshusområde till villabebyggelse i olika omgångar sedan 1960-talet. Runt om finns ett naturområde som används för rekreation.